Prayer of St. Alphonsa / വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന

Prayer of St. Alphonsa

O Lord Jesus, hide me in the wound of your Sacred Heart, Free me from my desire to be loved and esteemed. Guard me from my evil attempts to win fame and honor. Make me humble till I become a small spark in the flame of love in your Sacred Heart. Grant me the grace to forget myself and all worldly things. Jesus, sweet beyond words, convert all worldly consolations into bitterness for me. O my Jesus, Sun of Justice, enlighten my intellect and mind with your sacred rays. Purify my heart, consume me with burning love for you, and make me one with you. Amen!

 വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന

ഓ! ഈശോനാഥാ! അങ്ങേ ദിവ്യഹൃദയത്തിലെ മുറിവിൽ എന്നെ മറയ്ക്കേണമേ. സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും വിലമതിക്കപ്പെടുവാനുമുള്ള എന്റെ ആശയിൽനിന്ന് എന്നെ വിമുക്തയാക്കേണമേ. കീർത്തിയും ബഹുമാനവും സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള ദുഷിച്ച ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. ഒരു പരമാണുവും അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിലെ ഒരു പൊരിയും ആകുന്നതുവരെ എന്നെ എളിമപ്പെടുത്തേണമേ. സൃഷ്ടികളെയും എന്നെത്തന്നെയും മറന്നുകളയുന്നതിനുള്ള അനുഗ്രഹം എനിക്കു തരണമേ. പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത മാധുര്യമുള്ള എന്റെ ഈശോയേ, ലൗകികാശ്വാസങ്ങളെല്ലാം എനിക്കു കയ്പ്പായി പകർത്തേണമേ. നീതി സൂര്യനായ എന്റെ ഈശോയേ, നിന്റെ ദിവ്യകതിരിനാൽ എന്റെ ബോധത്തെ തെളിയിച്ച്, ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിച്ച്, ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച്, നിന്റെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹത്താൽ എരിയിച്ച് എന്നെ നിന്നോടൊന്നിപ്പിക്കേണമേ. ആമേൻ!

Musings on Faith

“As flies to wanton boys, are we to the Gods, they kill us for their sport.”  – Shakespeare.

Hundreds of parishioners plunged into grief, stood beside the family to bid farewell to the departed; a wife, mother of two. Then another tragedy struck, a family lost their two sons in successive years. Far away in Rome a priest bid farewell to his community, entered eternal abode. Our security forces fall prey in dozens to the insurgency. An eventful June said good bye, leaving us baffled, to grapple with the agonizing after effects.

In this way, Shakespeare wrote in King Lear “As flies to wanton boys, are we to Gods, they kill us for their sport!”

I cannot accept this. How silly! Are we like Lillis? Bloom up and dry up instantly in the hot sun!

Forgive me lord, correct my musings, as I am about to think, your ways are strange and beyond my reasoning. I struggle to re-build my shaken identity, as days pass by, as tragedy after tragedy strikes reminding the brutality of tomorrow, and I get disoriented.

Is it unreasonable to think I am needed around to serve myself and my people around me? I don’t wish to embrace eternity too soon, though the teachings say, that is better than the present. But, should I die premature after struggling years, before enjoying the fruits of my labor? Why should I be taken away, without my consent or before convincingly explained? Is it justice?

My son… words come thundering…your musings heard…you can stay on, only you …but how long…till your bank balance lasts or till you feel fed up? Have you started enjoying the fruit of your labor yet? If not, when? After your retirement? Do you think you would have enough energy left  with then? Can I have an answer from you?

My Lord, I must live on until I wish to.

My son, how long?… Till you get fed up with worldly pleasures? Witnessing people around you disappear? Your parents, friends, wife, children and their children? Do you want to live on, watching their departure, left behind; wouldn’t you feel depressed and abandoned?

Yes, I would my Lord, but help me, I am confused.

My son, come along. The world where you are in, is not of yours forever, it belongs to the multitude of those transiting. You are one among them, a transit passenger, don’t get stranded here. Your ultimate aim should not be to satiate your worldly momentary cravings, but embrace the place that would give you eternal joy and tranquility. Live on, without loosing sight of your ultimate goal. Don’t get worried about the departed, nor about yourself, but live your short life till it destined to last, without loosing sight of your ultimate destination.

The heavenly bashing… abruptly stopped.

Reverberates from not so far away tomb “Manushya Nee Mannu Aakunnu, Mannilekku Neeyum Madanguka”. God help me, not by letting me to live on the way I wish to. Make me feel, the present is not the most adorable, but the future is safer and everlasting.

Lord, let me live on, justifying my existence to you and others; and let me die musing, I am going to live for ever.

- Antony Job